top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Klachten moeten aangetekend verzonden worden binnen de acht dagen na ontvangst der goederen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel en geschiedt steeds onder alle voorbehoud.

Artikel 2

De facturen zijn in alle gevallen betaalbaar te Waregem-Desselgem. De betaling dient contant te gebeuren. De sommen niet betaald op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 18% per jaar. Voor iedere bestelling maken wij een voorschotfactuur van 50% van het totaalbedrag op.

Artikel 3

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro. Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 4

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Artikel 5

Offertes en leveringstermijnen worden altijd vrijblijvend gegeven zonder verbintenis. Alle verkopen worden aanzien als gedaan te Waregem-Desselgem

Artikel 6

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eender welke schade, zelfs aan derden, door ongeval of weersomstandigheden veroorzaakt.

Artikel 7

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur

Artikel 8

De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige vergunningen of toelatingen bij het stads of gemeentebestuur. Alle plaatsingen van (licht) reclames, gevelbekledingen en uithangborden met of zonder toelating van het stads-of gemeentebestuur gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Wijzigingen aan de lichtreclame op voorstel van stads- of gemeentebestuur kunnen geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling. Alle eventuele extra kosten hieraan verbonden en meerprijzen als gevolg van de gewijzigde uitvoering zijn ten laste van de klant.

Artikel 9

Modellen, ontwerpen, tekeningen door ons geleverd blijven onze uitsluitende eigendom en kunnen te allen tijde teruggeëist worden. Zij mogen noch gekopieerd worden noch aan derden geleverd worden. Het afdrukken of gebruiken ervan door de klant is uitdrukkelijk verboden en zal aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

bottom of page